Poznaj swój umysł
Zajrzyj w swoje wnętrze
Odnajdź możliwość zmiany w sposobie myślenia i podejścia do świata.
Uwolnij napięcia
Usuń stres i blokady z ciała
Dowiedz się, jak przeciwdziałać napięciom i wyzwolić pozytywną energię.
PSYCHOTERAPIA
Wyzwól się z traumy
Przełam ograniczenia
Jak poradzić sobie z najtrudniejszymi doświadczeniami.
Trening mentalny
Rozwijaj własny potencjał
Wpłyń na swoje myśli, emocje i przekonania w dążeniu do celu.

W przypadku problemów psychologicznych dotyczących dzieci, kwestia terapii jest bardziej złożona.

Ponieważ dziecko żyje w ścisłej zależności od swojej rodziny, najczęściej praca dotyczy wszystkich osób zamieszkujących wraz z nim. Ważne, aby rodzice zgłaszający dziecko do psychologa brali pod uwagę, że specjalista może wskazać źródło problemu, które wcale nie leży w dziecku, np jego chorobie czy kłopotliwym zachowaniu, a że związane jest ono z tym jak funkcjonuje cały system rodzinny. To wymaga od rodziców/opiekunów otwartości na jakąś formę pracy własnej, np podjęcie terapii pary lub indywidualnej, a także uczestniczenia wraz z dzieckiem lub nastolatkiem w terapii przez cały okres jej trwania.

Może się okazać, że dziecko zostanie wyłączone z postępowania terapeutycznego i że jego terapia będzie zachodzić poprzez zmianę postaw, zachowań jego bliskich. W niektórych przypadkach terapeuta pracuje z samym dzieckiem.

Przebieg leczenia jest ustalany w ciągu pierwszych spotkań z psychologiem. Ważne aby dziecko niezależnie od wieku poinformować o wizycie, uprzedzić jak może ona wyglądać i przebiegać i wyjaśnić cel spotkania z obcą dla niego osobą.

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Oferta dla dzieci i nastolatków, które doświadczają:

 • problemów w relacjach rówieśniczych,
 • trudności emocjonalnych,
 • niskiego poczucia własnej wartości,
 • trudności szkolnych,
 • trudności związanych z sytuacją rodzinną,
 • zaburzeń lękowych i afektywnych,
 • zaburzeń związanych z jedzeniem.


Kontakt z terapeutą rozpoczyna się od rozmowy z rodzicami/opiekunami bez obecności dziecka. Na takie spotkanie prosimy zabrać ze sobą:

 • książeczkę zdrowia dziecka,
 • dokumentację medyczną – wszelkiego rodzaju wypisy ze szpitala, zaświadczenia itp.,
 • opinie i orzeczenia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub innych placówek,
 • posiadane opinie na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu/szkole lub w innych instytucjach.

Następne spotkanie polega zwykle na indywidualnej rozmowie terapeuty z dzieckiem/nastolatkiem. Przed wizytą w ośrodku dobrze jest jeśli rodzice wcześniej zakomunikują wprost synowi/córce, że umówili je na rozmowę z terapeutą/psychologiem. Powinni również powiedzieć cokolwiek o swoich motywach i oczekiwania w sposób dostosowany do wieku dziecka. Kolejnym etapem jest zaplanowanie procesu terapeutycznego dostosowanego do kontekstu rodzinnego i indywidualnych potrzeb dziecka/nastolatka z uwzględnieniem jego gotowości do uczestniczenia w psychoterapii indywidualnej i/lub rodzinnej. W naszym ośrodku pracuje też specjalista zajmujący się terapią zaburzeń rozwojowych.

Terapia rewalidacyjna i wspomagająca rozwój dzieci: m.in z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, Zespół Aspergera), zespołami genetycznymi, mózgowym porażeniem dziecięcym, upośledzeniem umysłowym, trudnościami szkolnymi jest to terapia ogólnorozwojowa - specjalistyczne, zamierzone działania, mające na celu pomoc dzieciom przejawiającym zaburzenia rozwoju i zachowania. Celem zajęć jest: uregulowanie, usprawnienie i wzmocnienie rozwoju fizycznego, emocjonalnego, funkcji poznawczych, zdolności komunikacyjnych i samodzielności a także eliminowanie zachowań niepożądanych. Dziecko uczestniczy w różnego rodzaju aktywnościach. Wykonywane są ćwiczenia usprawniające i rozwijające m.in. naśladownictwo, motorykę małą i dużą, koordynację wzrokowo - ruchową, funkcje
poznawcze, mowę i komunikację.

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem następujących metod tj. stosowana analiza zachowania (terapia behawioralna), terapia poznawczo- behawioralna, elementy integracji sensorycznej, komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC), pedagogika zabawy.